菜百科百科问答三字经的正规全文带拼音

三字经的正规全文带拼音

三字经的正规全文带拼音

《三字经》全文带拼音:

rénzhīchūxìngběnshàn

人之初,性本善。

xìngxiāngjìnxíxiāngyuǎn

性相近,习相远。

gǒubújiàoxìngnǎiqiān

苟不教,性乃迁。

jiàozhīdàoguìyǐzhuān

教之道,贵以专。

xīmèngmǔzélínchǔ

昔孟母,择邻处。

zǐbùxuéduànjīzhù

子不学,断机杼。

dòuyānshānyǒuyìfāng

窦燕山,有义方。

jiàowǔzǐmíngjùyáng

教五子,名俱扬。

yǎngbújiàofùzhīguò

养不教,父之过。

jiàobùyánshīzhīduò

教不严,师之惰。

zǐbùxuéfēisuǒyí

子不学,非所宜。

yòubùxuélǎohéwéi

幼不学,老何为。

yùbùzhuóbùchéngqì

玉不琢,不成器。

rénbùxuébùzhīyì

人不学,不知义。

wèirénzǐfāngshàoshí

为人子,方少时。

qīnshīyǒuxílǐyí

亲师友,习礼仪。

xiāngjiǔlíngnéngwēnxí

香九龄,能温席。

xiàoyúqīnsuǒdāngzhí

孝于亲,所当执。

róngsìsuìnéngrànglí

融四岁,能让梨。

tìyúzhǎngyíxiānzhī

弟于长,宜先知。

shǒuxiàotìcìjiànwén

首孝弟,次见闻。

zhīmǒushùshímǒuwén

知某数,识某文。

yīérshíshíérbǎi

一而十,十而百。

bǎiérqiānqiānérwàn

百而千,千而万。

sāncáizhětiāndìrén

三才者,天地人。

sānguāngzhěrìyuèxīng

三光者,日月星。

sāngāngzhějūnchényì

三纲者,君臣义。

fùzǐqīnfūfùshùn

父子亲,夫妇顺。

yuēchūnxiàyuēqiūdōng

曰春夏,曰秋冬。

cǐsìshíyùnbùqióng

此四时,运不穷。

yuēnánběiyuēxīdōng

曰南北,曰西东。

cǐsìfāngyìnghūzhōng

此四方,应乎中。

yuēshuǐhuǒmùjīntǔ

曰水火,木金土。

cǐwǔxíngběnhūshù

此五行,本乎数。

yuērényìlǐzhìxìn

曰仁义,礼智信。

cǐwǔchángbùróngwěn

此五常,不容紊。

dàoliángshūmàishǔjì

稻粱菽,麦黍稷。

cǐliùgǔrénsuǒshí

此六谷,人所食。

mǎniúyángjīquǎnshǐ

马牛羊,鸡犬豕。

cǐliùchùrénsuǒsì

此六畜,人所饲。

yuēxǐnùyuēāijù

曰喜怒,曰哀惧。

àiwùyùqīqíngjù

爱恶欲,七情具。

páotǔgémùshíjīn

匏土革,木石金。

sīyǔzhúnǎibāyīn

丝与竹,乃八音。

gāozēngzǔfùérshēn

高曾祖,父而身。

shēnérzǐzǐérsūn

身而子,子而孙。

zìzǐsūnzhìxuánzēng

自子孙,至玄曾。

nǎijiǔzúrénzhīlún

乃九族,人之伦。

fùzǐēnfūfùcóng

父子恩,夫妇从。

xiōngzéyǒudìzégōng

兄则友,弟则恭。

zhǎngyòuxùyǒuyǔpéng

长幼序,友与朋。

jūnzéjìngchénzézhōng

君则敬,臣则忠。

cǐshíyìrénsuǒtóng

此十义,人所同。

fánxùnméngxūjiǎngjiū

凡训蒙,须讲究。

xiángxùngǔmíngjùdòu

详训诂,明句读。

wéixuézhěbìyǒuchū

为学者,必有初。

xiǎoxuézhōngzhìsìshū

小学终,至四书。

lúnyǔzhěèrshípiān

论语者,二十篇。

qúndìzǐjìshànyán

群弟子,记善言。

mèngzǐzhěqīpiānzhǐ

孟子者,七篇止。

jiǎngdàodéshuōrényì

讲道德,说仁义。

zuòzhōngyōngzǐsībǐ

作中庸,子思笔。

zhōngbùpiānyōngbúyì

中不偏,庸不易。

dàxiǎodàizhùlǐjì

大小戴,注礼记。

shùshèngyánlǐyuèbèi

述圣言,礼乐备。

yuēguófēngyuēyǎsòng

曰国风,曰雅颂。

hàosìshīdāngfěngyǒng

号四诗,当讽咏。

shījìwángchūnqiūzuò

诗既亡,春秋作。

yùbāobiǎnbiéshànè

寓褒贬,别善恶。

sānzhuànzhěyǒugōngyáng

三传者,有公羊。

yǒuzuǒshìyǒugǔliáng

有左氏,有谷梁。

jīngjìmíngfāngdúzǐ

经既明,方读子。

cuōqíyàojìqíshì

撮其要,记其事。

wǔzǐzhěyǒuxúnyáng

五子者,有荀扬。

wénzhōngzǐjílǎozhuāng

文中子,及老庄。

jīngzǐtōngdúzhūshǐ

经子通,读诸史。

kǎoshìxìigrave;zhīzhōngshǐ

考世系,知终始。

zìxīnóngzhìhuángdì

自羲农,至黄帝。

hàosānhuángjūshàngshì

号三皇,居上世。

tángyǒuyúhàoèrdì

唐有虞,号二帝。

xiāngyīxùnchēngshèngshì

相揖逊,称盛世。

xiàyǒuyǔshāngyǒutāng

夏有禹,商有汤。

zhōuwénwǔchēngsānwáng

周文武,称三王。

xiàchuánzǐjiātiānxià

夏传子,家天下。

sìbǎizǎiqiānxiàshè

四百载,迁夏社。

tāngfáxiàguóhàoshāng

汤伐夏,国号商。

liùbǎizǎizhìzhòuwáng

六百载,至纣亡。

zhōuwǔwángshǐzhūzhòu

周武王,始诛纣。

bābǎizǎizuìchángjiǔ

八百载,最长久。

zhōuzhédōngwánggāngzhuì

周辙东,王纲坠。

Chěnggāngēshàngyóushuì

逞干戈,尚游说。

shǐchūnqiūzhōngzhànguó

始春秋,终战国。

wǔbàqiángqīxióngchū

五霸强,七雄出。

yíngqínshìshǐjiānbìng

嬴秦氏,始兼并。

chuánèrshìchǔhànzhēng

传二世,楚汉争。

gāozǔxīnghànyèjiàn

高祖兴,汉业建。

zhìxiàopingwángmǎngcuàn

至孝平,王莽篡。

guāngwǔxīngwéidōnghàn

光武兴,为东汉。

sìbǎiniánzhōngyúxiàn

四百年,终于献。

wèishǔwúzhēnghàndǐng

魏蜀吴,争汉鼎。

hàosānguóqìliǎngjìn

号三国,迄两晋。

songqíjìliángchénchéng

宋齐继,梁陈承。

wéináncháodūjīnlíng

为南朝,都金陵。

běiyuánwèifēndōngxi

北元魏,分东西。

yǔwénzhōuyǔgāoqí

宇文周,与高齐。

dàizhìsuíyìtǔyǔ

迨至隋,一土宇。

búzàichuanshītǒngxù

不再传,失统绪。

tánggāozǔqǐyìshī

唐高祖,起义师。

chúsuíluànchuàngguójī

除隋乱,创国基。

èrshíchuánsānbǎizǎi

二十传,三百载。

liángmièzhīguónǎigǎi

梁灭之,国乃改。

liángtángjìnjíhànzhōu

梁唐晋,及汉周。

chēngwǔdàijiēyǒuyóu

称五代,皆有由。

yánsòngxīngshòuzhōushàn

炎宋兴,受周禅。

shíbāchuánnánběihùn

十八传,南北混。

liáoyǔjīndìhàofēn

辽与金,帝号纷。

dàimièliáosòngyóucún

迨灭辽,宋犹存。

zhìyuánxīngjīnxùxiē

至元兴,金绪歇。

yǒusòngshìyìtongmiè

有宋世,一同灭。

bìngzhōngguójiānróngdí

并中国,兼戎狄。

míngtàizǔjiǔqīnshī

明太祖,久亲师。

chuánjiànwénfāngsìsì

传建文,方四祀。

qiānběijīngyǒnglèsì

迁北京,永乐嗣。

dàichóngzhēnméishānshì

迨崇祯,煤山逝。

qīngtàizǔyīngjǐngmìng

清太祖,膺景命。

jìngsìfāngkèdàdìng

靖四方,克大定。

zhìxuāntǒngnǎidàtóng

至宣统,乃大同。

shíèrshìqīngzuòzhōng

十二世,清祚终。

dúshǐzhěkǎoshílù

读史者,考实录。

tōnggǔjīnruòqīnmù

通古今,若亲目。

kǒuérsongxīnérwéi

口而诵,心而维。

cháoyúsīxīyúsī

朝于斯,夕于斯。

xīzhòngníshīxiàngtuó

昔仲尼,师项橐。

gǔshèngxiánshàngqínxué

古圣贤,尚勤学。

zhàozhōnglingdúlǔlún

赵中令,读鲁论。

bǐjìshìxuéqiěqín

彼既仕,学且勤。

pīpúbiānxiāozhújiǎn

披蒲编,削竹简。

bǐwúshūqiězhīmiǎn

彼无书,且知勉。

tóuxuánliángzhuīcìgǔ

头悬梁,锥刺股。

bǐbújiàozìqínkǔ

彼不教,自勤苦。

rúnángyíngrúyìngxuě

如囊萤,如映雪。

jiāsuīpínxuébúchuò

家虽贫,学不辍。

rúfùxīnrúguàjiǎo

如负薪,如挂角。

shēnsuīláoyóukǔzhuó

身虽劳,犹苦卓。

sūlǎoquánèrshíqī

苏老泉,二十七。

shǐfāfèndúshūjí

始发奋,读书籍。

bǐjìlǎoyóuhuǐchí

彼既老,犹悔迟。

ěrxiǎoshēngyízǎosī

尔小生,宜早思。

ruòliánghàobāshíèr

若梁灏,八十二。

duìdàtíngkuíduōshì

对大廷,魁多士。

bǐjìchéngzhòngchēngyì

彼既成,众称异。

ěrxiǎoshēngyílìzhì

尔小生,宜立志。

yíngbāsuìnéngyǒngshī

莹八岁,能咏诗。

mìqīsuìnéngfùqí

泌七岁,能赋棋。

bǐyǐngwùrénchēngqí

彼颖悟,人称奇。

ěryòuxuédāngxiàozhī

尔幼学,当效之。

càiwénjīnéngbiànqín

蔡文姬,能辨琴。

xièdàoyùnnéngyǒngyín

谢道韫,能咏吟。

bǐnǚzǐqiěcōngmǐn

彼女子,且聪敏。

ěrnánzǐdāngzìjǐng

尔男子,当自警。

tángliúyànfāngqīsuì

唐刘晏,方七岁。

jǔshéntóngzuòzhèngzì

举神童,作正字。

bǐsuīyòushēnyǐshì

彼虽幼,身已仕。

ěryòuxuémiǎnérzhì

尔幼学,勉而致。

yǒuwéizhěyìruòshì

有为者,亦若是。

quǎnshǒuyèjīsīchén

犬守夜,鸡司晨。

gǒubùxuéhéwéirén

苟不学,曷为人。

cántǔsīfēngniàngmì

蚕吐丝,蜂酿蜜。

rénbùxuébùrúwù

人不学,不如物。

yòuérxuézhuàngérxíng

幼而学,壮而行。

shàngzhìjūnxiàzémín

上致君,下泽民。

yángmíngshēngxiǎnfùmǔ

扬名声,显父母。

guāngyúqiányùyúhòu

光于前,裕于后。

rényízǐjīnmǎnyíng

人遗子,金满赢。

wǒjiàozǐwéiyìjīng

我教子,惟一经。

qínyǒugōngxìwúyì

勤有功,戏无益。

jièzhīzāiyímiǎnlì

戒之哉,宜勉力。

三字经的正规全文带拼音

相关内容:

《三字经》是中国传统的儿童启蒙读物,知名度极高。古代儿童都是通过背诵《三字经》来识字知理的。《三字经》用简洁通俗的白话讲出了亘古不变的哲理,脍炙人口、广为流传;不受文字限制,用通俗的文字将经史子集等各部类的知识揉合在一起,全文用典极多,全篇充满乐观精神。

在《三字经》出现之前,蒙学读物都是四个字一句,《三字经》则以三言形式出现,读起来轻松愉快,更符合儿歌特点,明朝赵南星称其“句短而易读,殊便于开蒙”,故此为蒙学第一书。《三字经》在古代被称为“小纲鉴”,可以将零散的知识贯穿起来,使读书积累的百科知识,得以纳入一个清晰知识体系。

《三字经》与《百家姓》、《千字文》并称为中国三大国学启蒙读物。

本文来自网络,不代表本站立场,转载请注明出处:https://www.kcbk.net/answer/35662.html